Spolkový kancléř Spolkové republiky Německo

Gerhard Schröder
 
8. května 2005 si připomeneme konec druhé světové války před 60 lety. Následky této hrozné války pohrdající lidskými životy se nás i po tak dlouhé době naléhavě dotýkají. K 60. výročí ukončení války v Evropě nabízejí početná muzea a památníky, kulturní a vědecké instituce i zastupitelstva jednotlivých zemí a velvyslanectví velký počet doprovodných akcí k berlínskému tematickému roku 2005 „Mezi válkou a mírem“.
Tematický rok je příležitostí autenticky se zabývat německou poválečnou historií počínaje ohlédnutím za koncem druhé světové války. Prostřednictvím dialogu se současníky a prostřednictvím originálních dokumentů nejsou pouze podávány informace o události světové války, nedávná německá minulost je spíše působivě rekonstruována.
Tematickému roku „Mezi válkou a mírem“ s jeho početnými zajímavými doprovodnými akcemi přeji mimořádný zájem návštěvníků a doufám, že především mladší lidé tímto způsobem získají lepší přístup k oné době. Očekávám, že tematický rok pozitivně ovlivní jak naše porozumění a naši odpovědnost za dopad druhé světové války na naše soužití v Německu, tak i soužití s našimi zahraničními sousedy.

 

Úřadující berlínský starosta

Klaus Wowereit
 
Ačkoli od konce druhé světové války uplynulo již 60 let, zájem o naši nedávnou minulost nezlomně přetrvává. To platí zejména pro Berlín, kde nedávná historie Německa ožívá díky muzeím, památníkům a mnoha stopám, které dějiny zanechaly ve všedním životě. V tom tkví zvláštní přitažlivost Berlína, a to jak pro mnoho návštěvníků, tak pro vlastní obyvatele tohoto města.
Rok tematicky nazvaný „Mezi válkou a mírem“ je pozvánkou vydat se po těchto stopách. Mnoho výstav, přednášek a diskusí nabízí vynikající příležitost seznámit se s moderní historií z různých úhlů pohledu. Mimořádným dnem je 10. květen. Slavnostní odhalení památníku věnovaného zavražděným evropským Židům představuje významný symbol: Proti zapomenutí a pro demokratickou a tolerantní kulturu.
Tematický rok však není pouhým historickým ohlédnutím. Je zároveň příležitostí dohodnout se na naší dnešní odpovědnosti za mír, za svobodu a za demokratická práva. Tematický rok má být podnětem k prožívání kultury vzpomínek a demokratického a tolerantního soužití v Berlíně otevřeném celému světu.
Všem akcím pořádaným v rámci tematického roku přeji hojnou návštěvnost.

 

Mezi válkou a mírem

Berlín a Postupim stály po druhé světové válce v centru zájmu německé historie více než všechny ostatní regiony: v Berlíně-Karlshorstu byla 8. května 1945 podepsána bezpodmínečná kapitulace všech německých bojových sil; v Postupimi jednaly vítězné mocnosti v létě 1945 o budoucnosti Německa; uprchlický tábor Marienfelde byl až do pádu Berlínské zdi v roce 1989 pro mnohé první stanicí po útěku z Východu na Západ a na zámku Schönhausen došly do své rozhodující fáze rozhovory „dva plus čtyři“ vedoucí ke znovusjednocení Německa a nakonec k upevnění míru ve střední Evropě.
Originální dokumenty, umělecká díla a zprávy současníků umožňují v Berlíně tematického roku 2005 blíže se seznámit s následky války, politickými konflikty i soukromými osudy, často bezprostředně v místech dění.
Biografie obětí jsou zobrazeny stejně názorně jako dětství prožité v poválečné době – životní cesty, které nás dodnes ovlivňují. Mnoho z těch, kteří přežili pronásledování, válku, útěk a vyhnání dodnes mlčelo. Projekt „Mezi válkou a mírem“ nabízí šedesát let po skončení války příležitost, která je stále vzácnější, příležitost vstoupit do dialogu s těmi, kteří ještě mohou podat zprávu z vlastní zkušenosti.

 

1945: 60 let poté

Po válce a před mírem; strašlivá vítězství a konečný pád; konec a nový začátek; osvobození a obsazení; studená válka a revoluce – již tento výběr titulků a témat z rozsáhlého programu ukazuje, jak široké je rozpětí akcí uspořádaných k 60. výročí konce války. V mnoha výstavách, filmových přehlídkách, koncertech, veřejných čteních, přednáškách a diskusních cyklech je pohled více než tří set muzeí, památníků a institucí v oblasti vědy a kultury, zastupitelstev jednotlivých zemí a velvyslanectví zaměřen na nejisté období „Mezi válkou a mírem“ v desetiletích po roce 1945, na konflikty, které byly druhou světovou válkou zapříčiněny a na jejich dopad citelný až do dnešní doby.

 

Vzpomínání pro budoucnost

Podáním ruky symbolizovali sovětští a američtí vojáci na zničeném mostě přes Labe u Torgavy již v dubnu 1945 společné vítězství nad národně socialistickým Německem, podáním ruky stvrzovali politici Západu a Východu dohody a následně vytvořené aliance – takové, které zavinily studenou válku, stejně jako ty, které nakonec přispěly k jejímu překonání a otevření cesty ke klidu v Evropě.
V oblasti rozprostřené mezi politickými smlouvami a úmluvami a individuálními životními cestami jednotlivých lidí projekt „Mezi válkou a mírem“ autenticky oživuje vzpomínky i soudobé dějiny, čímž přispívá k zodpovědnému přístupu k nedávné historii a dnešním generacím poskytuje řadu impulsů, jak se z minulosti poučit pro budoucnost.
 


Museumspädagogischer Dienst Berlin,
Klosterstrasse 68, 10179 Berlin, info@kulturprojekte-berlin.de
MD-Infoline: 030-90 26 99 444
> Impressum

Suche